Štatút cenyCeny Slovenskej komory architektov

(uznesenie predstavenstva zo 7. februára 2002
v znení uznesenia z 5. novembra 2002, uznesenia z 3. februára 2005 a uznesenia zo 16. marca 2006)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa čl.15 ods.1 štatútu Slovenskej komory architektov uznieslo na tomto štatúte:

Čl. I

/1/ Zriaďuje sa Cena Slovenskej komory architektov za architektúru (ďalej len „Cena“) v skratke CE.ZA.AR. Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy; opis je uvedený v prílohe.
/2/ Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
/3/ Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele (ďalej len „Dielo“) a o jeho autorovi. Ak sa na vzniku Diela podieľalo viacero autorov, diplom dostane každý spoluautor.
/4/ S Cenou je spojené právo laureáta Ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so svojím menom alebo v súvislosti s odmeneným Dielom a právo na bezplatnú propagáciu odmeneného Diela v komorovej tlači.

Čl. II

/1/ Cena sa udeľuje každoročne pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) 1. júna alebo výročia ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory 10. októbra.
/2/ Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:
a) v kategórii Rodinné domy,
b) v kategórii Bytové domy,
c) v kategórii Občianske a priemyselné budovy,
d) v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy,
e) v kategórii Interiér,
f) v kategórii Exteriér.
/3/ V každej kategórii podľa odseku 2 možno udeliť iba jednu Cenu.

/4/ Cena v niektorej kategórii podľa odseku 2 sa neudelí, ak po vyradení prihlásených
návrhov, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky účasti alebo požiadavky na kvalitu Diela, zostane na výber poroty menej ako šesť návrhov.

Čl. III

/1/ Uchádzať sa o Cenu môže každý, kto je v čase podávania návrhu členom Komory. Ak ide o autorský kolektív, musí byť členom Komory jeho vedúci, alebo ak ním nie je vedúci, väčšina členov autorského kolektívu.
/2/ Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo uskutočnené najskôr dva kalendárne roky pred rokom, v ktorom sa má Cena udeliť.
/3/ Návrhy sa podávajú na adresu Komory najneskôr do konca apríla. Návrh obsahuje
a) označenie autora (spoluautorov),
b) názov a umiestnenie Diela,
c) označenie kategórie, v ktorej by sa malo Dielo oceniť,
d) dátum uskutočnenia Diela,
e) opis a charakteristiku Diela,
f) základnú grafickú dokumentáciu,
g) fotografickú dokumentáciu,
h) panel o rozmeroch 70x100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b),
i) súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením Diela, ak bude nominované na Cenu.
/4/ Uskutočnením diela podľa odseku 2 a odseku 3 písm. d) sa rozumie jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť na užívanie podľa návrhu a projektovej dokumentácie. Právoplatnosť rozhodnutia o kolaudácii, zápis do katastra nehnuteľností, ani faktické začatie užívania vlastníkom nie sú podmienkou.
/5/ Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije na udelenie Ceny v roku 2002. V tomto roku možno udeliť Cenu za Dielo uskutočnené najskôr v roku 1992.

Čl. IV

/1/ O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov. Zloženie poroty zostavuje každoročne najneskôr tri mesiace pred termínom slávnostného zhromaždenia (čl. VII) predstavenstvo; zverejní sa v komorovej tlači.
/2/ Za člena poroty nemožno vymenovať
a) autora, ani člena autorského kolektívu, ktorého Dielo sa uchádza o Cenu, ani jemu blízku osobu,
b) viac ako troch členov predchádzajúcej poroty,
c) toho, kto s členstvom v porote nesúhlasí,
d) člena Komory, ktorý
1. bol disciplinárne potrestaný a jeho potrestanie nebolo zahladené,
2. je účastníkom disciplinárneho konania, alebo
3. bol potrestaný zákazom činnosti,
e) zamestnanca úradu Komory (ďalej len „Úrad“),
f) sekretára poroty.
/3/ Členstvo v porote zaniká
a) zistením prekážky členstva podľa odseku 2,
b) vzdaním sa,
c) odmietnutím uzavretia zmluvy s Komorou o vzájomných právach a povinnostiach,
d) smrťou.
/4/ Členovi poroty a sekretárovi poroty patrí jednorazová odmena. Jej výšku každoročne určí predstavenstvo.
/5/ Cestovné náhrady členov poroty a sekretára poroty súvisiace s činnosťou poroty uhrádza Komora podľa predpisov o cestovných náhradách.

Čl. V

/1/ Došlé návrhy predbežne posúdi sekretár poroty. Obsahom predbežného posúdenia je zistiť včasnosť a kompletnosť návrhu, overiť spôsobilosť autora, overiť uskutočnenie Diela a osvedčiť správnosť navrhovaného zaradenia Diela do kategórie.
/2/ Sekretár poroty vyzve autora, aby v primeranej lehote odstránil zistené odstraniteľné nedostatky návrhu. O výsledku predbežného posúdenia návrhov vyhotoví protokol s odporúčaniami pre porotu.
/3/ Sekretár poroty pripraví v spolupráci s Úradom zasadnutie poroty a predloží naň všetky podané návrhy s protokolom k nim.

Čl. VI

/1/ Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Návrhy, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky, vyradí z ďalšieho posudzovania; odovzdajú sa autorom až po udelení Ceny.
/2/ Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.
/3/ V prvom kole posudzovania návrhov porota posúdi návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu Diela a v každej kategórii vyberie na ocenenie tri, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu Diela. O každom z nich sa vyhotoví odborný posudok.
/4/ Na posudzovanie návrhov v prvom kole porota môže podľa potreby prizvať aj odborníka z niektorej oblasti umenia, odborníka technického zamerania a odborníka-teoretika architektúry na vypracovanie odborného posudku o každom diele, ktoré postupuje do druhého kola. Posudzovania v prvom kole sa môže zúčastniť aj predseda Komory a predseda autorizačnej komisie Komory. Tieto osoby môžu porote predniesť svoj odborný názor a zodpovedať otázky členov poroty, ale nehlasujú a nesmú zasahovať do hlasovania.
/5/ Vybraté návrhy postupujú do druhého kola. Tieto návrhy možno zverejniť a vystaviť ako Diela nominované na Cenu ešte pred odovzdávaním Ceny, prípadne aj spolu s ostatnými návrhmi, ktoré nepostúpili do druhého kola.
/6/ V druhom kole porota z postúpených návrhov určí tajným hlasovaním v každej kategórii jedno Dielo, ktorému sa udelí Cena. Druhému kolu posudzovania predchádza prehliadka postúpených diel.
/7/ V druhom kole posudzovania môžu byť prítomní len členovia poroty a sekretár poroty. Sekretár poroty nehlasuje, ani nesmie vyjadrovať svoj názor na kvalitu Diela.
/8/ Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Až do verejného vyhlásenia Ceny sú zapečatené obálky v úschove predsedu poroty alebo sekretára poroty. Rozpečatiť a otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní Ceny v jednotlivých kategóriách.
/9/ Členovia poroty a sekretár poroty sú povinný zachovávať mlčanlivosť o priebehu posudzovania návrhov a ich výsledku až do udelenia Ceny.

Čl. VII

/1/ Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení.
/2/ Cenu v jednotlivých kategóriách odovzdávajú čestní hostia slávnostného zhromaždenia a predseda Komory alebo poverený podpredseda Komory.

Čl. VIII

/1/ Dohľad nad priebehom posudzovania návrhov má predstavenstvo. Predstavenstvo najmä
a) vymenúva a odvoláva členov poroty a sekretára poroty,
b) dopĺňa porotu, ak niektorý člen poroty prestal byť jej členom,
c) vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny a podrobnosti účasti v nich,
d) rozhoduje o prípadných námietkach autorov,
e) určuje konanie slávnostného zhromaždenia na odovzdávanie Ceny,
f) organizuje zverejnenie, vystavenie a vydanie nominovaných Diel.
/2/ Organizáciu a administratívu spojenú s Cenou, jej udeľovaním a vystavovaním návrhov zabezpečuje sekretár poroty v spolupráci s Úradom.
/3/ Návrhy, ktoré nepostúpili do druhého kola, sa vrátia ich autorom po udelení Ceny a po skončení výstavy. Dokumentácia (okrem panelu) týkajúca sa návrhov, ktoré postúpili do druhého kola, zostáva a spolu s písomnosťami z posudzovania návrhov súčasťou registratúry Komory.

Čl. IX

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marcom 2002
Predseda:Ing.arch.Branislav Somora, v.r.
Riaditeľ úradu: JUDr.Vladimír Hutta, CSc., v.r.

Opis Ceny

Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého prierezu. Na sochárskom diele je nápis „Slovenská komora architektov“.
Rozmer sochárskeho diela je 16 x 32 x 8 cm.
Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter.Štatút Ceny Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR na stiahnutie