Štatút ceny

Štatút ceny CE•ZA•AR na stiahnutie (pdf)

ŠTATÚT Ceny Slovenskej komory architektov

(uznesenie predstavenstva zo 7. februára 2002 v znení uznesení predstavenstva z 5. novembra 2002, z 3. februára 2005, zo 16. marca 2006, zo 16. decembra 2010 a zo 16. apríla 2014)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa čl.15 ods.1 štatútu Slovenskej komory architektov uznieslo na tomto štatúte:

Článok 1

(1) Zriaďuje sa Cena Slovenskej komory architektov za architektúru (ďalej len „Cena“) v skratke CE·ZA·AR Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy; opis je uvedený v prílohe.
(2) Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
(3) Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele (ďalej len „Dielo“) a o jeho autorovi. Ak sa na vzniku Diela podieľalo viacero autorov, diplom dostane každý spoluautor.
(4) S Cenou je spojené právo laureáta Ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so svojím menom alebo v súvislosti s odmeneným Dielom a právo na bezplatnú propagáciu odmeneného Diela v komorovej tlači a na verejných výstavách.


Článok 2

(1) Cena sa udeľuje každoročne pri príležitosti výročia ustanovujúceho valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) 10. októbra.

(2) Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:
a) v kategórii Rodinné domy,
b) v kategórii Bytové domy,
c) v kategórii Občianske a priemyselné budovy,
d) v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy,
e) v kategórii Interiér,
f) v kategórii Exteriér.
(3) V každej kategórii podľa odseku 2 možno udeliť iba jednu Cenu.
(4) Cena v niektorej kategórii podľa odseku 2 sa neudelí, ak po vyradení prihlásených návrhov, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky účasti alebo požiadavky na kvalitu Diela, zostane na výber poroty menej ako šesť návrhov.


Článok 3

(1) Uchádzať sa o Cenu môže každý, kto je v čase podávania návrhu členom Komory. Ak ide o autorský kolektív, musí byť členom Komory jeho vedúci, alebo ak ním nie je vedúci, väčšina členov autorského kolektívu.
(2) Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo uskutočnené najskôr dva kalendárne roky pred rokom, v ktorom sa má Cena udeliť.
(3) Návrhy sa podávajú na adresu Komory najneskôr do konca apríla. Návrh obsahuje
a) označenie autora (spoluautorov),
b) názov a umiestnenie Diela, c) označenie kategórie, v ktorej by sa malo Dielo oceniť,
d) dátum uskutočnenia Diela,
e) opis a charakteristiku Diela,
f) základnú grafickú dokumentáciu,
g) fotografickú dokumentáciu,
h) panel o rozmeroch 70x100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b),
i) súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením Diela, ak bude nominované na Cenu.

(4) Uskutočnením diela podľa odseku 2 a odseku 3 písm. d) sa rozumie jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť na užívanie podľa návrhu a projektovej dokumentácie. Právoplatnosť rozhodnutia o kolaudácii, zápis do katastra nehnuteľností, ani faktické začatie užívania vlastníkom nie sú podmienkou.
(5) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije na udelenie Ceny v roku 2002. V tomto roku možno udeliť Cenu za Dielo uskutočnené najskôr v roku 1992.


Článok 4

(1) O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov a iných umelcov. Zloženie poroty zostavuje každoročne najneskôr do jedného mesiaca od vyhlásenia nového ročníka predstavenstvo; zverejní sa v komorovej tlači.
(2) Za člena poroty nemožno vymenovať
a) autora, ani člena autorského kolektívu, ktorého Dielo sa uchádza o Cenu, ani jemu blízku osobu,
b) viac ako troch členov predchádzajúcej poroty,
c) toho, kto s členstvom v porote nesúhlasí,
d) člena Komory, ktorý
1. bol disciplinárne potrestaný a jeho potrestanie nebolo zahladené,
2. je účastníkom disciplinárneho konania, alebo
3. bol potrestaný zákazom činnosti,
e) zamestnanca úradu Komory (ďalej len „Úrad“),
f) sekretára poroty.

(3) Členstvo v porote zaniká
a) zistením prekážky členstva podľa odseku 2,
b) vzdaním sa,
c) odmietnutím uzavretia zmluvy s Komorou o vzájomných právach a povinnostiach,
(4) smrťou. Členovi poroty a sekretárovi poroty patrí jednorazová odmena. Jej výšku každoročne určí predstavenstvo.
(5) Cestovné náhrady členov poroty a sekretára poroty súvisiace s činnosťou poroty uhrádza Komora podľa predpisov o cestovných náhradách.


Článok 5

(1) Došlé návrhy predbežne posúdi sekretár poroty. Obsahom predbežného posúdenia je zistiť včasnosť a kompletnosť návrhu, overiť spôsobilosť autora, overiť uskutočnenie Diela a osvedčiť správnosť navrhovaného zaradenia Diela do kategórie.
(2) Sekretár poroty vyzve autora, aby v primeranej lehote odstránil zistené odstrániteľné nedostatky návrhu. O výsledku predbežného posúdenia návrhov vyhotoví protokol s odporúčaniami pre porotu.
(3) Sekretár poroty pripraví v spolupráci s Úradom zasadnutie poroty a predloží naň všetky podané návrhy s protokolom k nim.


Článok 6

(1) Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Návrhy, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky, vyradí z ďalšieho posudzovania; odovzdajú sa autorom až po udelení Ceny.
(2) Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.
(3) V prvom kole posudzovania návrhov porota posúdi došlé návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu Diela a v každej kategórii vyberie najmenej tri a najviac šesť návrhov, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu Diela a ktoré pôjde osobne prezrieť. Na posudzovanie návrhov v prvom kole môže porota podľa potreby prizvať odborníka z niektorej oblasti umenia alebo z teórie architektúry. Posudzovania v prvom kole sa môže zúčastniť aj predseda Komory. Predseda Komory a prizvané osoby, ktoré nie sú členom poroty, môžu predniesť svoj názor; nemôžu hlasovať, ani sa zúčastniť na rozhodovaní poroty.
(4) V druhom kole porota na základe osobného prezretia vybraných návrhov určí tri návrhy ako nominácie na udelenie Ceny. O každom nominovanom návrhu vyhotoví posudok, v ktorom uvedenie svoj názor, najmä prednosti vybraného návrhu a mieru, akou považuje návrh za súladný s kritériami podľa článku 1 ods. 2.
(5) Vybraté návrhy možno zverejniť a vystaviť ako Diela nominované na Cenu ešte pred slávnostným odovzdávaním Ceny, prípadne aj s ostatnými návrhmi.
(6) V druhom kole porota z postúpených návrhov určí hlasovaním v každej kategórii jedno Dielo, ktorému sa udelí Cena.
(7) V druhom kole posudzovania môžu byť prítomní len členovia poroty a sekretár poroty. Sekretár poroty nehlasuje, ani nesmie vyjadrovať svoj názor na kvalitu Diela.
(8) Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Až do verejného vyhlásenia Ceny sú zapečatené obálky v úschove predsedu poroty alebo sekretára poroty. Rozpečatiť a otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní Ceny v jednotlivých kategóriách.
(9) Členovia poroty a sekretár poroty sú povinný zachovávať mlčanlivosť o priebehu posudzovania návrhov a ich výsledku až do udelenia Ceny.


Článok 7

(1) Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení.
(2) Cenu v jednotlivých kategóriách odovzdávajú čestní hostia slávnostného zhromaždenia a predseda Komory alebo poverený podpredseda Komory.


Článok 8

(1) Dohľad nad priebehom posudzovania návrhov má predstavenstvo. Predstavenstvo najmä
a) vymenúva a odvoláva členov poroty a sekretára poroty,
b) dopĺňa porotu, ak niektorý člen poroty prestal byť jej členom,
c) vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny a podrobnosti účasti v nich,
d) rozhoduje o prípadných námietkach autorov,
e) určuje konanie slávnostného zhromaždenia na odovzdávanie Ceny,
f) organizuje zverejnenie, vystavenie a vydanie nominovaných Diel.
(2) Organizáciu a administratívu spojenú s Cenou, jej udeľovaním a vystavovaním návrhov zabezpečuje sekretár poroty v spolupráci s Úradom.
(3) Návrhy, ktoré nepostúpili do druhého kola, sa vrátia ich autorom po udelení Ceny a po skončení výstavy. Dokumentácia (okrem panelu) týkajúca sa návrhov, ktoré postúpili do druhého kola, zostáva a spolu s písomnosťami z posudzovania návrhov súčasťou registratúry Komory.


Článok 9

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marcom 2002).
Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing.arch. Branislav Somora, v.r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.
Príloha štatútu
Opis Ceny

Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého prierezu.
Na sochárskom diele je nápis „Slovenská komora architektov“. Rozmer sochárskeho diela je 16 x 32 x 8 cm.
Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter.