Prihlasovanie

Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. O cenu sa môže uchádzať každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý bude v čase podania prihlášky členom Komory. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v štatúte ceny.

Prihláška

Obsah
V prihláške musia byť uvedené: názov diela, meno autora / kolektívu autorov / spoluautorov, miesto / adresa diela, kategória, v ktorej bude dielo súťažiť, rok realizácie, základná charakteristika diela (krátky text, ktorý bude podkladom pre uverejnenie diela v katalógu, prípadne v iných komunikačných materiáloch), prehľad portfólia autora/ateliéru a základná grafická a fotografická dokumentácia prihláseného diela s uvedením autora/ov fotografií a súhlasu autora/ov s ich uverejnením, vystavením a publikovaním.

Panel
Súčasťou prihlášky je závesný panel o rozmere 70 x 100 cm (vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske, s vyššou odolnosťou voči vyblednutiu a dlhšou životnosťou, vhodný na ľahkú manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka). Panel musí obsahovať fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie a popisok- názov diela, autora/ov diela a autora/ov fotografií.

Termín odovzdania
Prihlášku s panelom doručte prosím na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava, najneskôr do 30. apríla 2011.